การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ITA) 2566

Posted by:

  ข้อมูลพื้นฐาน

➤การประชาสัมพันธ์

➤การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

➤การดำเนินงาน

           13.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565

 

➤การปฏิบัติงาน

➤การให้บริการ

 

➤การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1

2

3

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

 • 21   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ประกาศผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

-ประกาศผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

-ประกาศผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

-ประกาศผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

 • 22   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

➤การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 • 25   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.1  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

25.2  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

25.3  การพัฒนาบุคลากร

25.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

25.5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

 • 26   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

➤ การส่งเสริมความโปร่งใส

➤การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • 30   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

➤ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • 31   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

– ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy

ประชาสัมพันธ์ No Gift Policy หน้าเว็บไชต์

 • 32  การสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy

-กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่รับของขวัญ No Gift Policy

– กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

 • 33  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

➤การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 • 34   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • 35   การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

➤แผนป้องกันการทุจริต

➤มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

➤มาตรการเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

 • 42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 2565

 • 43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

QR code แบบวัด  ETA

-รายงานผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานประจำปี 2565

 

 

0