การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Posted by:

  1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  3. การพัฒนาบุคลากร
  4. การประเมินผลการปฏิบัิตราชการ
  5. การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  • รายงานผลการบริหาร
0