การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิงการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุแบบ ผด2 แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564 แก้ไข

0