การขับเคลื่อนจริยธรรม

Posted by:

รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

ข้อควรทำและไม่ควรทำ (Do and Don’t)ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลหนองเลิงข้อควรทำและไม่ควรทำ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ-เทศบาลตำบลหนองเลิง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม

0