กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองเลิง


นายพรหมนรินทร์  มืดอินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวอุทัยทิพย์ ปะจันทะศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสรศักดิ์ วงศ์ประชา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสุธัญญา  ถ้วนนอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุวนันท์  วงศ์ประชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน