กองช่างเทศบาลตำบลหนองเลิง


นายวรโชติ  จินตฤทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเลิง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายไพศาล  ถีสูงเนิน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นางสาวสุดารัตน์ ทำเนาว์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายครรชิต  อุตทา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายกิตติโชติ  ศรีพุทธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายธนง คล่องดี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายกำชัยน์  ศรีจันทร์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวิจิตร  ศรีทะนีทอก
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

นายสังคม  บุญอุ้ม
พนักงานขับรถยนต์(รถตักหน้าขุดหลัง)

นายธนภัทร  มหาราช
ผู้ช่วยช่างเชียนแบบ