แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน – กันยายน พ.ศ. 2564

Posted by:

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564

0

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Posted by:

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม 62 – มกราคม 63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กพ.- พค.63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มิย.-กย.63

0

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน

Posted by:

  • จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือกานจัดหาพัสดุประจำเดือนต.ค. 2563 – มี.ค.2564

  • เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส ที่1-2

0

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Posted by:

 

ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลหนอเลิง

0

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิงการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุแบบ ผด2 แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564 แก้ไข

0

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล) ขนาด1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับใช้งานกองคลัง

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างซ่อมปรับถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลหนองเลิง จำนวน 35 สาย

Posted by:

0
Page 1 of 5 12345