ผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ให้ชำระภายใน 31 สิงหาคม 2564

Posted by:

ทต.หนองเลิง เร่งรัดรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 พร้อมรับชำระเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม โดยขอให้ผู้เสียภาษีที่ค้างชำระ ไปเสียภาษีให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ หากไม่ไปชำระตามห้วงเวลากำหนด ทต.หนองเลิงจะดำเนินการแจ้งรายการภาษีค้างชำระไปที่ สนง.ที่ดิน และ สปก.บึงกาฬดำเนินการต่อไป

กองคลัง ทต.หนองเลิง
30 ก.ค.64

0

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิง

เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองเลิง จึงได้จัดทำแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) เพื่อให้ประชาชนเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ โดยให้ยื่นคำร้องได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย (ภ.ด.ส.1) ที่แนบมาพรอมนี้ประกาศ ภ.ด.ส.1 ปี 2564 1 2 3 4 5 6 7 8

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑)   ได้ที่เทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลหนองเลิง www.nongleng-bk.go.th ได้อีกทางหนึ่ง

 

0

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทต.หนองเลิง ประจำปี 2563

Posted by:

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนวด –แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คน

0

ทต.หนองเลิงจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ เด็กเยาวชน กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563

Posted by:

ภาพโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ –

0

ทต.หนองเลิงจัดทำโครงการฝึกอบรมยกระดับความรู้สตรี ประจำปี 2563 หลักสูตร จัดทำเจลล้างมือ

Posted by:

ภาพโครงการพัฒนาและยกระดับความรู้กลุ่มสตรี ประจำปี ๒๕๖๓ – สำเนา

0
Page 1 of 15 12345...»