ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Posted by:

ประกาศพิการ ๒๕๖๕ ประกาศพิการรายปี๖๕ ต่ำกว่า ๑๘ ปี ประกาศพิการรายปี๖๕ อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป

0

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Posted by:

ประกาศผู้สูงอายุ ๒๕๖๕ อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป อายุ๖๐ – ๖๙ ปี อายุ๗๐ – ๗๙ ปี อายุ๘๐ – ๘๙ ปี

0

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน บ้านคอลงเค็ม ม.6

Posted by:

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของเทศบาลตำบลหนองเลิง

กรณีราษฎร ม.6 มีต้นไม้ล้มทับบ้านเหตุวาตภัยลมพายุ

0

ผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ให้ชำระภายใน 31 สิงหาคม 2564

Posted by:

ทต.หนองเลิง เร่งรัดรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 พร้อมรับชำระเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม โดยขอให้ผู้เสียภาษีที่ค้างชำระ ไปเสียภาษีให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ หากไม่ไปชำระตามห้วงเวลากำหนด ทต.หนองเลิงจะดำเนินการแจ้งรายการภาษีค้างชำระไปที่ สนง.ที่ดิน และ สปก.บึงกาฬดำเนินการต่อไป

กองคลัง ทต.หนองเลิง
30 ก.ค.64

0
Page 1 of 9 12345...»