มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน บ้านคอลงเค็ม ม.6

Posted by:

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของเทศบาลตำบลหนองเลิง

กรณีราษฎร ม.6 มีต้นไม้ล้มทับบ้านเหตุวาตภัยลมพายุ

0

ผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ให้ชำระภายใน 31 สิงหาคม 2564

Posted by:

ทต.หนองเลิง เร่งรัดรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 พร้อมรับชำระเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม โดยขอให้ผู้เสียภาษีที่ค้างชำระ ไปเสียภาษีให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ หากไม่ไปชำระตามห้วงเวลากำหนด ทต.หนองเลิงจะดำเนินการแจ้งรายการภาษีค้างชำระไปที่ สนง.ที่ดิน และ สปก.บึงกาฬดำเนินการต่อไป

กองคลัง ทต.หนองเลิง
30 ก.ค.64

0

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิง

เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองเลิง จึงได้จัดทำแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) เพื่อให้ประชาชนเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ โดยให้ยื่นคำร้องได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย (ภ.ด.ส.1) ที่แนบมาพรอมนี้ประกาศ ภ.ด.ส.1 ปี 2564 1 2 3 4 5 6 7 8

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑)   ได้ที่เทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลหนองเลิง www.nongleng-bk.go.th ได้อีกทางหนึ่ง

 

0

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

Posted by:

ประกาศ ภ.ด.ส.1 หนังสือแจ้งประกาศภ.ด.ส.1 หนังสือแจ้งหน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลภาษี 1 2 3 4 5 6 7 8

0

กิจกรรมสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลด้านต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

Posted by:

ก. กิจกรรมสนับสนุนในการยกย่องบุคคลภายนอก โครงการครอบครัวร่มเย็น 2563 Untitled_20210705_105945

ข. กิจกรรมสนับสนุนในการยกย่องบุคคลภายนอก โครงการสตรีดีเด่น 2563  Untitled_20210705_110015

 

0

ทต.หนองเลิง ขยายการชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564

Posted by:

ประกาศเทศบาล ต.หนองเลิง ได้ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ให้แล้วเสร็จจากเดิมเดือนมิถุนายน เป็น ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทต.หนองเลิง จึงขยายการชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ค. 2564 หากผู้เสียภาษีฯ ไม่ติดต่อชำระตามกำหนด จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี พร้อมค่าปรับ และเงินเพิ่ม ดังนี้

1) ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษีต้องชำระเบี้ยปรับ 10% บวกเงินเพิ่ม. 1% ( 11%) ของค่าภาษีที่ค้าง
2) ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20% บวกเงินเพิ่ม 1% ( 21%) ของค่าภาษีที่ค้าง
3) ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40% บวกเงินเพิ่ม1% (41%) ของค่าภาษีที่ค้าง

ปล…รี บ ม า เสี ย ภ า ษี นะ จ๊ะ เ สี ย ด า ย ค่า ป รั บ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเลิง โทร.042490770 ….
#”ภาษีที่ดินฯ ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ”

0

2 วันสุดท้าย เร่งรัดการรับชำระภาษีที่ดินฯ ประจำปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.2564 #ภาษีที่ดินฯ ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ

Posted by:

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เร่งรัดการรับชำระภาษีที่ดินฯ ประจำปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.2564  จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้เสียภาษีฯ ชำระภาษีฯ ตามวันที่กำหนด หากไม่ชำระภายในกำหนดจะต้องชำระค่าปรับตามกฎหมายกำหนด #ภาษีที่ดินฯ ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ

0
Page 1 of 8 12345...»